วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

             

  

โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

๑. ชื่อโครงการ                      โครงการสวัสดิการอาหารกลางวัน

๒. เจ้าของโครงการ                 สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ            สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

. หลักการและเหตุผล

          ด้วยปัจจุบันนี้ประเทศไทย  อยู่ในสภาพสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ  โดยเฉพาะยิ่งในเขต  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ได้ประสบอุทกภัยทำให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจบางครอบครัวได้รับความเดือดร้อน  มีทรัพย์สินเสียหาย  สินค้าอุปโภค  บริโภคมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงขึ้น  จึงทำให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่องของค่าครองชีพ

          เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจ  สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท  จึงจัดให้มีการทำอาหารกลางวันเลี้ยงข้าราชการตำรวจในสังกัด  ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท  ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

๕. วัตถุประสงค์

          ๕.๑ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกส่วนหนึ่ง
          ๕.๒ ในการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนั้น  ข้าราชการตำรวจ  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือนำเรื่องที่เกิดขึ้นที่ตนเองได้ประสบมานำเรียนต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อข้าราชตำรวจด้วยกันได้ทราบ
          ๕.๓ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
         

๖. สถานที่จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

          ห้องประชุม " สภากาแฟ " ชั้น ๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

๗. ระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการ

          ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๗  มีนาคม ๒๕๕๔  เป็นต้นไป

๘. งบประมาณ 

          ขอรับการสนับสนุนจากข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  ในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

๙.ผลคาดว่าจะได้รับ

          ๙.๑ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการตำรวจ

          ๙.๒ ผู้บังคับบัญชาสามารถประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับข้าราชการตำรวจรับทราบได้  ในขณะที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

          ๙.๓ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

          ๙.๔ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

 

                                 พันตำรวจโท                   พิทักษ์   ยิ่งเหนือวงษ์                ผู้เสนอโครงการ

                               ( พิทักษ์   ยิ่งเหนือวงษ์ )

                                                สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

                                                      พันตำรวจโท              วีรศักดิ์    ทองสาริ                     ผู้เห็นชอบโครงการ

                                        ( วีรศักดิ์    ทองสาริ )

                                          รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

                                      พันตำรวจเอก                 อุกฤษ       ภู่กลั่น                ผู้อนุมัติโครงการ

                                   ( อุกฤษ       ภู่กลั่น )


   

  ประมวลภาพกิจกรรม  ห้องประชุม " สภากาแฟ " ชั้น ๑ อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

   
   
   
   
   
   
   


 

 

กลับหน้าหลัก

 

ดาบตำรวจ อัครภัทร  จันทร์หอม ผู้จัดทำ

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

Email ::  wanloper@hotmail.com