วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

   

 
   

   
    พ.ต.ท.เสกสรรค์  บัวเรือง    
    รอง ผกก.สืบสวน    
         
         
    พ.ต.ท.วิวอน บุญคงมา    
    สว.สืบสวน    
         
     
  ร.ต.ต.สุรารักษ์  อยู่เหล่ห์ ร.ต.ต.หญิง เปรมยุดา แสนสนิท ร.ต.ต.เกษียร พรมแก้ว  
  รอง สว.สส.ฯ รอง สวป.ฯ รอง สว.สส.ฯ  
         
         
  ร.ต.ต.ศิวพงษ์ มณฑล    
  รอง สว.สส.ฯ    
         
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
         
         
    ร.ต.ต.อนงค์ สุขยิ้ม    
    หน.ฝ่ายปฎิบัติการ งานสืบสวน    
         
         
  ด.ต.วัลลภ อยู่เล่ห์ ด.ต.ศุภณัฐ พลเยี่ยม ด.ต.ชายแดน คล้ายสมาน  
  จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน  
         
         
  ด.ต.สำราญ โสดาพงษ์ ด.ต.บุญฤทธิ์ มูลสิงห์ ด.ต.ชัยทัศน์ ทิพรักษ์  
  จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน  
         
       
  ด.ต.สาโรจน์ เจริญวิทย์  ด.ต.จำลอง วงษ์อุไร  จ.ส.ต.สุระศักดิ์ บินชัย  
  จนท.สืบสวน  จนท.สืบสวน  จนท.สืบสวน  
         
เจ้าหน้าที่ธุรการ
         
         
    ด.ต.สราวุธ  เจริญสุข    
    จนท.ธุรการ    
         
  หน้าที่การปฏิบัติ
 
 งานสืบสวน  
เปรียบเสมือนงานอำนวยการให้กับงานสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามหรืออีกลักษณะหนึ่งก็จะทำหน้าที่
 คล้ายกับงาน สอบสวนและงานปราบปรามจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานี ดังนี้ 
    ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนรายงานข้อมูลสืบสวนต่อรองสารวัตรสืบสวน 
   หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน
    หาข่าวรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    ทำการสืบสวนตามคำสั่งของผู้บังคับคับบัญชาที่มอบหมาย
    การสืบสวนหลังเกิดเหตุกรณีที่เกิดความผิดในพื้นที่ต้องเริ่มดำเนินการสืบสวนพร้อมกับการดำเนินการของ
   ร้อยเวรสอบสวน
    รายงานผลการสืบสวนตามแบบที่ ตร.กำหนด
    ปกปิดและให้ความคุ้มครองแหล่งข่าวโดยเคร่งครัด
    สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแล้ว(การสืบสวน
   หลังเกิดเหตุ)
    สืบสวนภายหลังรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจและกรณีจับกุมคน
   ร้ายตามหมายจับของสถานีตำรวจอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม
   (การสืบสวนหลังเกิดเหตุ)
    ร่วมกับกำลังป้องกันปราบปรามทำการตรวจค้นจับกุม
    การประสานงานการปฏิบัติงานกับงานอื่นๆในสถานีและหน่วยงานอื่นๆ
    ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  หน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการ
   การรับส่งและการเสนอหนังสือของงานสืบสวน 
  การร่างโต้ตอบและการรายงานของงานสืบสวน 
  การจัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของงานสืบสวน 
  การเก็บรักษา ค้นและทำลายเอกสารของงานสืบสวน
  การจัดทำแผนการสืบสวน 
  การเบิกจ่าย เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   
 

กลับหน้าหลัก