วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

   

 
   
   
   
   
  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
 
   
   
   
   
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
   

ด.ต.หญิง ศรีสมร  โคตระภู

   
 
 
 
  หน้าที่การปฏิบัติ
 
 งานสืบสวน  
เปรียบเสมือนงานอำนวยการให้กับงานสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามหรืออีกลักษณะหนึ่งก็จะทำหน้าที่
 คล้ายกับงาน สอบสวนและงานปราบปรามจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานี ดังนี้ 
    ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนรายงานข้อมูลสืบสวนต่อรองสารวัตรสืบสวน 
   หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน
    หาข่าวรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    ทำการสืบสวนตามคำสั่งของผู้บังคับคับบัญชาที่มอบหมาย
    การสืบสวนหลังเกิดเหตุกรณีที่เกิดความผิดในพื้นที่ต้องเริ่มดำเนินการสืบสวนพร้อมกับการดำเนินการของ
   ร้อยเวรสอบสวน
    รายงานผลการสืบสวนตามแบบที่ ตร.กำหนด
    ปกปิดและให้ความคุ้มครองแหล่งข่าวโดยเคร่งครัด
    สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแล้ว(การสืบสวน
   หลังเกิดเหตุ)
    สืบสวนภายหลังรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจและกรณีจับกุมคน
   ร้ายตามหมายจับของสถานีตำรวจอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม
   (การสืบสวนหลังเกิดเหตุ)
    ร่วมกับกำลังป้องกันปราบปรามทำการตรวจค้นจับกุม
    การประสานงานการปฏิบัติงานกับงานอื่นๆในสถานีและหน่วยงานอื่นๆ
    ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
 
  หน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการ
   การรับส่งและการเสนอหนังสือของงานสืบสวน 
  การร่างโต้ตอบและการรายงานของงานสืบสวน 
  การจัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของงานสืบสวน 
  การเก็บรักษา ค้นและทำลายเอกสารของงานสืบสวน
  การจัดทำแผนการสืบสวน 
  การเบิกจ่าย เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   
กลับหน้าหลัก